:: Usługi

Doradztwo energetyczne

Mając świadomość dokonujących się zmian na polskim rynku Energii Elektrycznej oraz związanych z nimi korzyści i zagrożeń, proponujemy doradztwo w zakresie:

  • obniżenia kosztów energii elektrycznej poprzez analizę i dobór odpowiedniej taryfy energetyczne;
  • analizy i merytorycznego wsparcia Państwa przedsiębiorstwa na drodze do pełnej realizacji tzw. zasady TPA.

Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi nowelizacjami oraz Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 26 czerwca 2003r., otwierają nowe możliwości demonopolizacji źródeł zakupu energii elektrycznej w Polsce. Ustawodawca określa pewne warunki brzegowe dla podmiotów przyłączonych do sieci przesyłowej lub rozdzielczej, których spełnienie upoważnia do skorzystania z tzw. zasady TPA.

Odbiorca Uprawniony może rozważyć czynne skorzystanie z tej zasady lub zmienić grupę taryfową. Obydwie drogi prowadzą do uzyskania oszczędności w zakupie energii.

Decyzja o zmianie taryfy na energię elektryczną lub dostawcy energii, jak każda decyzja biznesowa, musi być poprzedzona rzetelną i niezależną analizą, uwzględniającą uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne. Obniżenie kosztów zakupu energii można uzyskać zmieniając taryfę energetyczną w wyniku analizy profilu energetycznego i kosztów w poszczególnych taryfach lub stając się aktywnie uczestniczącym Odbiorcą TPA - to istota naszej propozycji.

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, dzięki mechanizmowi TPA Odbiorcy Uprawnieni mogą uzyskać obniżkę kosztów zakupu energii o około 25%, natomiast przy zmianie taryfy można uzyskać około 30% oszczędności - oczywiście zyski mogą być większe. Mają na to wpływ analizy profilu odbiorcy, dokładność rzeczywistych pomiarów energii, jednostka rozliczeniowa energii (obecnie MWh), dokładność prognozowania, prowadzenie ruchu energetycznego i polityka energetyczna w przedsiębiorstwie.

Odbiorcy Uprawnieni TPA mają możliwość negocjowania cen na dostawę energii elektrycznej, co w praktyce przekłada się na niższą cenę energii, a tym samym obniżenie kosztów ich funkcjonowania.

Swobodny wybór dostawcy daje możliwość znacznego obniżenia kosztów, aczkolwiek wiąże się m.in. z koniecznością precyzyjnego prognozowania poboru energii elektrycznej w odległym horyzoncie czasowym.

Przedsiębiorstwa pozostające nadal odbiorcami taryfowymi oszczędności powinny szukać we wnikliwej analizie profilu zużycia energii na tle oferowanych przez Spółkę Dystrybucyjną grup taryfowych.

Podsumowując - Rynek Energii Elektrycznej wprowadza możliwości minimalizowania kosztów zakupu energii.

Nasza propozycja dotyczy przeanalizowania kosztów Państwa firmy w zakresie opłat za energię elektryczną oraz zaproponowania rozwiązania, które przyniesie wymierne oszczędności, sięgające nawet 20%!

Zajmujemy się oprogramowaniem dla energetyki od 2000 roku. Współpracujemy w tym zakresie również ze środowiskami akademickimi i jesteśmy w stałym kontakcie z URE. Mamy także doświadczenie we współpracy z zakładami energetycznymi poparte odpowiednimi referencjami.

O firmie | Produkty | Usługi | Publikacje | Referencje | Kontakt